KE Kunstnernes Efterårsudstilling

VEDTÆGTER AF 28.4.2019

§ 1 – Formålet

Foreningen Kunstnernes Efterårsudstilling har til formål hvert år, så vidt muligt på Den Frie Udstillings bygning i København, at foranstalte en åben, censureret udstilling af samtidskunst.

§ 2 – Medlemmerne

Medlemmerne af foreningen er enhver der af censurkomiteen er antaget til at udstille på KE. Medlemskabet ophører når der er forløbet fem år fra den pågældende udstilling. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, der alene kan søges fyldestgjort i foreningens formue.

§ 3 – Udstillingen

Enhver forsikring af de indsendte arbejder påhviler indsenderne selv.

Når arbejdet er antaget af censuren, kan udstilleren ikke fordre at få det tilbage, før udstillingen er sluttet, ligesom udstillerne ikke kan stille fordringer angående anbringelse af deres arbejder på udstillingen.

De udstillede arbejder kan kun sælges gennem KE´s udstillingskoordinator.

Inden ansøgningsperioden begynder, fastsætter bestyrelsen tilmeldingsgebyr, antagelsesgebyr, provision til foreningen ved salg af værker samt eventuelt andre betingelser for antagelsen og gennemførelsen af udstillingen.

§ 4 – Kunstnermøder

Foreningens højeste myndighed er kunstnermøderne, hvortil alle medlemmer indkaldes og har stemmeret.

Der afholdes ordinært kunstnermøde hvert år inden 3 mdr. efter regnskabsårets afslutning. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal afleveres skriftlig til KE´s udstillingskoordinator inden den 1. februar efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinære kunstnermøder indkaldes af bestyrelsen eller udstillingskoordinator til enhver tid, og skal indkaldes inden 4 uger, såfremt mindst 30 medlemmer fremsætter skriftligt krav herom.

Indkaldelsen af kunstnermøder skal ske med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt den fulde ordlyd af eventuelle forslag.

For ordinære og ekstraordinære kunstnermøder gælder følgende:

Mødet er beslutningsdygtigt ved almindeligt stemmeflertal, uanset de fremmødtes antal. Vedtægtsændringer kræver dog, at 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget.

Et medlem, der deltager i kunstnermødet, kan kræve, at en beslutning træffes ved hemmelig afstemning.

Såfremt mindst 15 af de fremmødte kræver det skal den endelige vedtagelse af en beslutning udskydes til et efterfølgende kunstnermøde, hvor afgørelse træffes med almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog også på et sådant efterfølgende kunstnermøde 2/3 af de afgivne stemmer.

En afstemning om medlemmer til bestyrelsen er endelig og kan ikke udskydes til et efterfølgende kunstnermøde.

Hvis et medlem er forhindret i at møde op til et kunstnermøde, kan der ved forslag til afstemning inden tre dage før dagen for afholdelsen af kunstnermødet afgives stemme skriftligt til KE´s udstillingskoordinator.

Der kan ved kunstnermøde og ekstraordinært kunstnermøde ikke bruges personlige fuldmagter.

§ 5 – Dagsorden

Dagsordenen ved det ordinære, årlige kunstnermøde skal indeholde følgende punkter:

a) Godkendelse af referat fra det foregående kunstnermøde
b) Bestyrelsens beretning om det forløbne års virksomhed
c) Forelæggelse af årsregnskab
d) Behandling af indkomne forslag
e) Valg af bestyrelse
f) Medlemmernes forslag til kandidater til censurkomiteen
g) Orientering om bestyrelsens valg af udstillingskoordinator og revisor
h) Eventuelt

§ 6 – Censurkomité

Censurkomiteens sammensætning, størrelse, eventuelle honorar samt bestemmelserne for årets ansøgning og udstilling vedtages af bestyrelsen – på generalforsamlingen modtages anbefalinger fra medlemmerne.

Censurkomiteens opgave er blandt de indsendte arbejder at udvælge sådanne, som findes egnede til udstillingen. Censorerne forpligter sig til at medvirke aktivt til den nødvendige begrænsning af det indsendte materiale. Censurkomiteen må kun vælge arbejder ud fra kunstneriske kriterier – alle andre kriterier er censureringen uvedkommende. Alle afgørelser træffes af censurkomiteen ved en beslutningsform, der fastlægges af foreningens bestyrelse.

Censurkomiteens medlemmer behøver ikke at være medlemmer af KE, men skal være aktive billedkunstnere eller af en sådan kulturfaglig vægt, at denne findes relevant for bestyrelsen at indkalde som censor. En censor vælges for et år, men kan genopstilles året efter. Efter at have siddet et år respektive 2 år i censuren, skal der gå 5 år inden vedkommende igen kan opstilles til censuren.

En censor må ikke udstille på KE i sin funktionsperiode. En censor må ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.

§ 7 – Bestyrelse

Bestyrelsen, der modtager honorar for deres arbejde, består af 6 medlemmer, der skal være aktive billedkunstnere, men ikke behøver at være medlemmer af KE., samt en kulturpersonlighed eller anden fagperson, såfremt dette anses for nødvendigt og værdifuldt for udviklingen og fornyelsen af foreningen.

Kunstnermødet kan med almindeligt flertal beslutte, at bestyrelsen i den kommende periode kun skal bestå af 5 aktive billedkunstnere, hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal kandidater. Kan der ikke samles 5 bestyrelsesmedlemmer, indkaldes til nyt kunstnermøde.

I forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer kan der udpeges et antal suppleanter. Udtræder et medlem af bestyrelsen, vælger bestyrelsen et nyt medlem blandt suppleanterne. En suppleant, der således indtræder i bestyrelsen imellem to bestyrelsesvalg, er på valg ved det førstkommende kunstnermøde.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for tre år ad gangen. Ingen kan dog sidde i bestyrelsen mere end 6 år i træk som valgt medlem.

Bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan ikke udstille på KE i deres valgperiode.

Bestyrelsen varetager foreningens administration, herunder budgetteringen. Forslag vedrørende bestyrelsens arbejde, der ikke får almindeligt flertal i bestyrelsen, bortfalder.

Bestyrelsen har ansvar for tilrettelæggelse og gennemførelse af udstillingen og andre arrangementer af faglig interesse for KEs medlemmer.

Bestyrelsen har ansvar for tilrettelægning og trykning af katalog.

Bestyrelsen har ansvar for udvikling og opdatering af hjemmeside og sociale medier mm.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet arbejdskraft til hjælp under censureringen og udstillingen.

Bestyrelsen er ansvarlig for pressesekretærfunktionen eller kan uddelegere denne funktion.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage specifikke opgaver.

Bestyrelsen fungerer som festudvalg.

§ 8 – Hvilende medlemskab

Såfremt man vælges til censor eller bestyrelse og i øvrigt er KE-medlem kan den tid man har tilbage til KE-medlem overføres til efter endt valgperiode som censor eller medlem af bestyrelsen.

§ 9 – Udstillingskoordinator

Bestyrelsen ansætter en lønnet udstillingskoordinator.

Udstillingskoordinatoren fungerer som sekretær og kasserer og har mødepligt ved det ordinære kunstnermøde. Udstillingskoordinatoren skal om nødvendigt snarest muligt tage initiativ til indkaldelse af en nyvalgt bestyrelse.

I en eventuel periode uden udstillingskoordinator træder bestyrelsen midlertidigt ind i denne funktion, indtil en ny udstillingskoordinator er valgt.

§ 10 – Tegningsret

Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen. Der meddeles udstillingskoordinatoren prokura til egenhændigt eller befuldmægtiget at tegne foreningen, for så vidt angår normale ekspeditioner inden for dennes kompetence som sekretær og kasserer.

§ 11 – Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskaberne revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Det reviderede regnskab fremlægges på det årlige kunstnermøde. Et medlem kan anmode om at få tilsendt regnskabet.

Alle KEs aktiver skal til enhver tid indestå på KEs særskilte bankkonto.

§ 12 – Opløsning

Foreningen kan kun opløses, såfremt forslag herom vedtages på et kunstnermøde med 2/3 flertal blandt samtlige medlemmer. Opnås dette flertal ikke, kan bestyrelsen indkalde til et nyt kunstnermøde, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Beslutning om anvendelsen af eventuelle likvide midler træffes på det pågældende kunstnermøde.

Arkivalier o.l. overdrages til en af Kulturministeriet udpeget institution eller lignende.